SH Infra

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Golstein Mestsystemen B.V.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: 
Golstein Mestsystemen B.V.
Houtmanskampweg 15c
6669 MZ Dodewaard

Telefoonnummer: 0488-745160
E-mail: info@golsteinmestsystemen.nl
Website: www.golsteinmestsystemen.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 64509427

Van wie worden de (persoons)gegevens verwerkt?

Golstein Mestsystemen B.V. verwerkt de (persoons)gegevens van haar klanten, leveranciers en anderen die contact met Golstein Mestsystemen B.V. hebben. 

Op welke manieren worden de (persoons)gegevens verkregen?

Golstein Mestsystemen B.V. verkrijgt deze gegevens via persoonlijke contacten, het contactformulier op de website, schriftelijk, per telefoon en e-mail alsmede via de Kamer van Koophandel. 

Welke (persoons)gegevens worden verzameld?

Golstein Mestsystemen B.V. verzamelt de volgende gegevens: namen, adressen/woonplaatsen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Waarvoor zijn deze gegevens nodig?

De gegevens zijn nodig om offertes op te maken, opdrachten van klanten uit te voeren en bestellingen te doen bij leveranciers. Daarnaast zijn gegevens nodig om verzoeken om informatie e.d. te kunnen behandelen. Het verwerken van gegevens geschiedt hoofdzakelijk als uitvloeisel van een overeenkomst. 

Worden gegevens aan derden verstrekt?

Golstein Mestsystemen B.V. verstrekt zonder toestemming van betrokkenen gegevens niet aan derden. Dit lijdt uitzondering in de volgende gevallen. Gegevens kunnen zonder toestemming van betrokkenen worden verstrekt aan partijen die door Golstein Mestsystemen B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van een overeenkomst. Gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. (Persoons)gegevens worden derhalve gedeeld met vervoerders, monteurs en administrateur e.d. De gegevens worden alleen gedeeld welke noodzakelijk zijn voor de opdracht die de derde uitvoert.   

Bewaartermijnen

Gegevens van klanten worden door Golstein Mestsystemen B.V. zeven jaar bewaard. Gegevens van anderen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van gegevensverwerking te bereiken. De gegevens worden door Golstein Mestsystemen B.V. met zorg bewaard. Indien wettelijke termijnen van toepassing zijn, zal Golstein Mestsystemen B.V. zich daaraan houden.  

Welke rechten hebben betrokkenen?

1. Recht op informatie
Betrokkenen hebben recht op een begrijpelijke uitleg over hoe Golstein Mestsystemen B.V. met hun persoonsgegevens om gaat en welke rechten betrokkenen in dat verband uit kunnen oefenen. 
2. Recht op inzage
Betrokkenen hebben het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die Golstein Mestsystemen B.V. van betrokkenen beschikbaar heeft. Dit kan aangevraagd worden via e-mail info@golsteinmestsystemen.nl. Een verzoek om inzage wordt binnen 14 dagen verwerkt.  
3. Recht op correctie
Betrokkenen hebben recht op correctie van persoonsgegevens indien deze onjuist of verouderd zijn en/of deze aan te laten vullen in geval van onvolledigheid. Dit dient aangevraagd te worden via e-mail info@golsteinmestsystemen.nl. Een verzoek om correctie en/of aanvulling wordt binnen 14 dagen verwerkt.
4. Recht op verwijdering
Betrokkenen hebben het recht om door hun verstrekte persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit dient aangevraagd te worden via e-mail info@golsteinmestsystemen.nl. Een verzoek om verwijdering wordt binnen 14 dagen verwerkt. Gegevens die op basis van de wet moeten of mogen worden bewaard worden niet verwijderd. 
5. Recht om bezwaar te maken
Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als zij het niet eens zijn met de manier waarop Golstein Mestsystemen B.V. hun persoonsgegevens verwerkt. Bezwaar maken dient te geschieden via e-mail info@golsteinmestsystemen.nl.Binnen 30 dagen na indiening van een bezwaar ontvangt betrokkene van Golstein Mestsystemen B.V. een reactie daarop per e-mail.
6. Recht op dataportabiliteit 
Betrokkenen hebben het recht om gegevens die zijn gegeven in het kader van een met Golstein Mestsystemen B.V. gesloten overeenkomst te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat deze gegevens bewaard kunnen worden. Binnen 14 dagen na een verzoek per e-mail info@golsteinmestsystemen.nlwordt een en ander toegezonden door Golstein Mestsystemen B.V. 
7. Recht om een klacht in te dienen
Betrokkenen hebben het recht om een klacht bij Golstein Mestsystemen B.V. in te dienen over de wijze waarop Golstein Mestsystemen B.V. met hun persoonsgegevens om gaat. Golstein Mestsystemen B.V. lost een klacht graag zelf op. Neem in geval van een klacht contact op per e-mail info@golsteinmestsystemen.nl. Binnen 30 dagen na indiening van een klacht ontvangt betrokkene een reactie daarop per e-mail. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging

De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Golstein Mestsystemen B.V. zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Golstein Mestsystemen B.V. Golstein Mestsystemen B.V. registreert wie toegang hebben (gehad) tot de persoonsgegevens. 

Golstein Mestsystemen B.V. maakt geen gebruik van cookies.

Golstein Mestsystemen B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 

November 2018.

Waarom is DE ComtroM uniek?

Laatste
nieuws

  • 07 jun // De technische beschrijving van RAV (leaflet) is gereed! Plaatsing op de lijst bij eerstvolgende publicatie.

    Lees nieuwsbericht